Australia to probe foreign interference through social media platforms